Skip survey header
Thai

ขอใบเสนอราคา

ต้องการใบเสนอราคา

1. ประเภทของใบเสนอราคาที่ต้องการ *คำถามนี้จำเป็นต้องตอบ
  • ช่วงเริ่มต้นของโครงการ 
  • โครงการได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินทุน
  • โครงการได้รับการอนุมัติเงินทุน พร้อมทำการจัดซื้อเครื่องจักร