Skip survey header
Vietnamese

cuộc khảo sát đổi mới bảo trì dự phòng (Preventive Maintenance - PM) - SEA

cuộc khảo sát đổi mới bảo trì dự phòng (Preventive Maintenance - PM) - SEA

1. Bạn có muốn phụ hồi, nâng cấp hoặc bắt đầu chương trình bảo trì phòng ngừa không? *This question is required.
Bạn quan tâm đến chương trình bảo trì phòng ngừa nào?
Bạn muốn phụ hồi bằng chương trình bảo trì phòng ngừa nào?
Bạn quan tâm đến chương trình bảo trì phòng ngừa nào cho việc nâng cấp?
2. Bạn cần chuyên viên bảo trì của chúng tôi đến kiểm tra mấy lần trong năm cho chương trình bảo trì phòng ngừa ( Tối thiểu 2 lần) *This question is required.